Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Informacje dotyczące obsługi Akcjonariuszy

Informacje dotyczące obsługi Akcjonariuszy od 1 marca 2021 r. przekazane przez Dom Maklerski PKO BP

1. Obsługa akcjonariuszy/spadkobierców, którzy nie złożyli dokumentów akcji do dnia 1 marca 2021 r.

Od dnia 1 marca 2021 r. proces rejestracji w aplikacji eRA Akcjonariuszy, którzy będą się do Spółki zgłaszać z dokumentami akcji nie będzie różnił się obecnie realizowanego sposobu rejestracji.

Zgodnie z rekomendacjami PKO BP BM, spadkobiercy winni przed złożeniem akcji do depozytu Spółki dokonać działu spadku.

2. Sposób przekazywania informacji do PKO BP BM o Akcjonariuszach, którzy złożyli dokumenty akcji w Spółce po dniu 1 marca 2021r. oraz częstotliwość ujawniania ich w rejestrze akcjonariuszy

PKO BP BM planuje, że co najmniej do dnia 1 kwietnia 2021 r. sposób przekazywania danych Akcjonariuszy nieujawnionych w rejestrze akcjonariuszy nie ulegnie zmianie. Po tym terminie, z wyłączeniem współwłasności, przekazywanie danych Akcjonariuszy deponujących akcje w Spółce możliwe będzie jedynie poprzez ich rejestrację w aplikacji eRA.

W początkowym okresie, Akcjonariusze, który złożą dokumenty akcji w Spółce po dniu 1 marca 2021 r. będą ujawniani w prowadzonych przez PKO BP BM rejestrach akcjonariuszy w okresach 2 tygodniowych, następnie raz na miesiąc.

3. Dodatkowe informacje

PKO BP BM informuje, że w celu ułatwieniu Akcjonariuszom dostępu do informacji przekazywanych przez PKO BP BM ogólne komunikaty, począwszy od niniejszej informacji, będą poza przekazywaniem ich w formie e-mailowej zamieszczane również na dostępnej dla Akcjonariuszy w aplikacji eRA pod klawiszem „pomoc" zamkniętej stronie w zakładce „Komunikaty".

PKO BP BM uprzejmie informuje, że nie planuje udostępniać Akcjonariuszom żadnych wzorów umów, poza umową działu spadku, którą PKO BP BM wykorzystuje przy obsłudze wszystkich swoich Klientów.

Spółkom, które zwyczajowo udostępniały i nadal planują udostępniać wzory umów, w celu usprawniania obsługi Akcjonariuszy, uprzejmie zwracamy uwagę, ze proces obsługi w PKO BP BM Akcjonariusza lub nabywcy ulegnie skróceniu jeśli w umowie zawarta będzie informacja o wyrażeniu zgody Akcjonariusza na dokonanie wpisu.

Dodatkowo PKO BP BM uprzejmie zwraca uwagę, że w przypadku Spółek, w których akcje są objęte ograniczaniem zbywalności, Akcjonariusz/Nabywca w pierwszej kolejności musi uzyskać wszelkie wymagane zapisami Statutu lub przepisami prawa zgody i dopiero w następnej kolejności zgłosić się do PKO BP BM
z kompletem ww. zgód i umową w celu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy.

4. Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy

Regulamin rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego jest udostępniony na stronie internetowej PKO BP BM od dnia 27.02.2021 r. Link do strony www.bm.pkobp.pl/era/.

Akcjonariusze będą mieli również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy" (od 27.02.2021 r.) udostępniony na stronie głównej PKO BP BM (link https://www.bm.pkobp.pl/).

Na ww. stronie oprócz wspominanego Regulaminu Akcjonariusze znajdą informacje, zarówno dotyczące lokalizacji POK PKO BP BM, w których będą mogli zostać obsłużeni jak też informacje o zakresie czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM w związku z prowadzaniem przez PKO BP rejestru akcjonariuszy Spółki.

Dodatkowo strona zawiera, między innymi:

1. informacje o funkcjonalności aplikacji eRA z perspektywy Akcjonariusza

2. sekcje pytań i odpowiedzi, gdzie akcjonariusze znajdą informacje podzielone tematycznie między innymi w zakresie:

  • sposobu zmiany danych osobowych i kontaktowych, czy możliwości udzielenia zgody na komunikacje elektroniczną z PKO BP BM i Spółką
  • zakresu wymaganych dokumentów przy zbyciu/darowiźnie/spadku akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy
  • sposobach powiadamiania przez PKO BP BM o dokonanych wpisach
  • informacje o tym czym jest wyciąg z rejestru akcjonariuszy czy też świadectwo rejestrowe
  • jak również informacje o możliwych powodach problemów z logowaniem do aplikacji eRA czy o zajęciach komorniczych

Ww. informacje będą przez PKO BP BM aktualizowane w miarę potrzeb.

Dodatkowo ww. zestaw informacji, wraz z opisem aktualnej funkcjonalności eRA (perspektywa Akcjonariusz) Akcjonariusze będą mieli dostępny w aplikacji pod klawiszem „pomoc".

5. Kanały Obsługi Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy oraz zakres ich obsługi

PKO BP BM będzie obsługiwał Państwa Akcjonariuszy, w następujący sposób:

1) w POK w godzinach ich pracy - w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa, niezależnie od tego czy Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną czy tez nie. Lista POK znajduje się na stronie internetowej https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/. Lista POK PKO BP BM będzie również dostępna dla akcjonariuszy na stronie wskazanej w pkt. 2

W POK PKO BP BM Akcjonariusze ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość realizacji wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności będą mieli możliwość:

  • pobrania bezpłatnie wyciągu z rejestru akcjonariuszy, stanowiącego informacje o której mowa w art. 3285 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
  • wskazania rachunku bankowego do ich indywidualnego Rejestru Rynku Niepublicznego za pomocą którego wypłacane będą zobowiązanie pieniężne spółki o ile Statut Spółki nie przewiduje inaczej.

2) za pośrednictwem aplikacji eRA (część dedykowana dla Akcjonariuszy) - Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM (profil pasywny) oraz podali numer telefonu komórkowego.

W aplikacji eRA Akcjonariusze od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość zarówno przeglądu rejestru akcjonariuszy jak też możliwość bezpłatnego pobrania wyciągu z tego rejestru (wyciąg zawiera dane dot. Emitenta, emisji oraz informacje z rejestru akcjonariuszy dotyczące danego Akcjonariusza). W aplikacji eRA z perspektywy Akcjonariusza, Akcjonariusze będą mieli również dostęp do powiadomień i raportów, gdzie będą zamieszczanie kierowane do niego informacje. Zakres funkcjonalności aplikacji eRA (perspektywa Akcjonariusza) będzie sukcesywnie rozszerzany a informacje będą udostępniane Akcjonariuszom na ww. stronach dedykowanych dla Akcjonariuszy.

6. Dane Akcjonariuszy

PKO BP BM uprzejmie informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz prawidłowej weryfikacji tożsamości Państwa Akcjonariuszy, w trakcie pierwszej wizyty Akcjonariusza w POK PKO BP BM będzie przed rozpoczęciem jego obsługi prosił o potwierdzenie przez Akcjonariusza danych przekazanych przez Spółkę.

Ww. aktualizacja danych nie będzie uniemożliwiała korzystania z aplikacji eRA, z zastrzeżeniem sytuacji w której dane Akcjonariusza przekazane przez Spółkę nie będą zgodne a także nie będą zgodne z danymi PKO BP BM,w tych szczególnych przypadkach Akcjonariusze przed uzyskaniem dostępu do funkcjonalności aplikacji eRA będą musieli dokonać identyfikacji tożsamości w POK PKO BP BM.

Wstecz Wróć do aktualności