Jump to content Jump to menu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" Bełżyce S.A.

Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce S.A. z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395, art. 399 §1, art. 402 §1 i §2 K.s.h. oraz §41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 26 czerwca 2024 r., o godz. 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
 2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 3. wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i strat z lat ubiegłych.
 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
 1. z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,
 2. z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego
  za rok obrotowy 2023 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i strat z lat ubiegłych.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 3. pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i strat z lat ubiegłych,
 4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,
 5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
  w 2023 r.
 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 1. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji,
 2. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na VII kadencję.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem ZWZA w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni przed datą odbycia Zgromadzenia. Rejestracja obecności w dniu 26 czerwca 2024 r., od godz. 10.00 do godz. 11.30, bezpośrednio przed salą obrad.

Wstecz Go back to news