Jump to content Jump to menu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2023r.

Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) , art. 395, art. 399 §1, art. 402 §1 i §2 Ksh oraz §41 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki
w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2 w dniu 28 czerwca 2023 r., o godz. 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
  b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  c) wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
  a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022,
  b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  c) podziału zysku za rok obrotowy 2022 i zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia strat z lat ubiegłych
  d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.,
  e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
  w 2022 r.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki przez trzy dni przed datą odbycia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2023 r., od godz. 10.00 do godz. 11.30, bezpośrednio przed salą obrad.

Wstecz Go back to news