Jump to content Jump to menu

Sprawozdanie finansowe Spółki - przeprowadzenie badania

Rada Nadzorcza

Spółki „SPOMASZ” Bełżyce S.A.

z siedzibą w Bełżycach

24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2

tel.: 0-81 517 22 81 do 85, e-mail: info@spomasz-belzyce.com.pl

zaprasza:

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za dwa lata obejmujące rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

oraz sporządzenie elektronicznego sprawozdania z badania zawierającego elementy określone zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700(Z), 701,705(Z),720(Z),260(Z),570(Z)) oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) z uwzględnieniem bieżących zmian w przepisach prawnych.

Wymagany termin przeprowadzenia badania:

 • za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - do 31.03.2024 r.,

 • za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. - do 31.03.2025 r.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 31 października 2023r. do godz. 1200 w siedzibie Spółki:
„SPOMASZ” Bełżyce S.A, ul. Fabryczna 2, 24-200 Bełżyce.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „DLA RADY NADZORCZEJ – Oferta na badanie sprawozdania finansowego „SPOMASZ” Bełżyce S.A.” – NIE OTWIERAĆ”.

Decyduje data wpływu do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 1. firma audytorska jest zobowiązana wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
  z zasadami sztuki i jego wiedzy zawodowej, a także z godnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w tym zakresie;
 2. firma audytorska obowiązana będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024,
  o którego terminie powiadomiona będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi firma audytorska;
 3. firma audytorska obowiązana będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Sprawozdania z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż dwukrotnie) firmy audytorskiej w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń firma audytorska powiadomiona będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska;
 4. firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
 5. pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.

Oferta winna zawierać:

 1. informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu;
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 3. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa
  w Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;
 4. cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań o badanych sprawozdaniach podaną osobno za każdy rok badania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;
 5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 6. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
 7. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych;
 8. projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej.

Ocena ofert oraz wybór firmy audytorskiej zostanie dokonana przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim, w tym doświadczenie w branży,
 • metody i terminy badania,
 • oferowana cena uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

Otwarcie i ocena ofert nastąpi do dnia 17 listopada 2023 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wstecz Go back to news